เปิดโลกวิทยาศาสตร์ ร.ร.ฝายกวางวิทยาคม

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. นำคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ลงพื้นที่ชุมชนตำบลฝายกวางอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจัดงานเปิดโลกวิทยาศาสตร์สร้างคนสร้างชาติสู่สากล ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมจังหวัดพะเยา
เมื่อวันที่ผ่านมา นางอภิญญา หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สร้างคนสร้างชาติสู่สากล” โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 ที่ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ซึ่งงานดังกล่าว ต้องการจะส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ
โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ที่นำมาแสดงในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นิทรรศการสื่อสัมผัสชุด “Puzzling Things” จำนวน 60 ชิ้นเพื่อเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ในเรื่อง กลศาสตร์แม่เหล็กไฟฟ้า , การมองเห็นและประสาทรับรู้ และการแก้ไขปัญหา , นิทรรศการ “Taxidermy..คืนชีวิตให้ซากสัตว์” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงเทคนิคสมัยใหม่ระดับสากลในการสตั๊ฟสัตว์ให้ซากสัตว์คงสภาพเหมือนมีชีวิตเพื่อการจัดแสดง เกมและของเล่นทางวิทยาศาสตร์อาทิ เส้นโค้งพิศวง ไก่กระต๊าก แทนแกรม จรวดหลอด กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์เรื่องหรรษาอากาศโชว์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่องค้นฟ้าคว้ารุ่ง กิจกรรมโดมดูดาว เรียนรู้การดูดาวเบื้องต้นรู้จักกลุ่มดาวพื้นฐานที่สำคัญประจำฤดูกาล การใช้แผนที่ดาว ด้วยระบบภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติแบบ full dome ที่เสมือนกับอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์จริง กิจกรรมจรวดขวดน้ำประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำ โดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา การอบรมนักธรรมชาติรุ่นเยาว์ เพื่อปลูกฝังการเป็นนักอนุรักษ์ที่รู้จักและเห็นคุณค่าธรรมชาติใกล้ตัว และการอบรม tsunagari project – pictures happiness on earth เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกของเรา และหาแนวทางการสร้างความสุขในอนาคตผ่านการนำเสนอในรูปแบบสื่อวีดีทัศน์
นางอภิญญาฯ กล่าวว่า กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ จะช่วยการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆและเยาวชน เกิดความรักใฝ่ที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น อันเป็นการปลูกฝังความถนัด และสร้างรากฐานที่ดีด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนของไทยต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น