จังหวัดน่าน จัด”การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จัดการบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” ที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา และวันที่13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนปัว อ.ปัว โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการรับฟัง 500คน

ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาชาวไทยเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประจำทุกปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ก้าวทันในยุคโลกาภิวัตน์และเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นผ่านการศึกษาหาความรู้ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างที่ศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทย ญี่ปุ่น โดยการเข้าร่วมกิจกรรมที่เปิดกว้างของสถาบันการศึกษาส่งผลให้เกิดการพัฒนาบุคคลให้ยิ่งขึ้นในระดับสากลของญี่ปุ่น นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับมายังประเทศไทยสามารถสนับสนุนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย ญี่ปุ่น ให้สืบต่อไปโดยการร่วมทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น