สร้างความเชื่อมั่น สินค้าเกษตร ชู”ออร์แกนิคไทย”

ก.เกษตรฯ เดินหน้าสร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ประชาชน ได้ทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร สนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้กำหนดให้ปี 60 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร หวังสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เปิดมาตรการ “สินค้าปลอดภัย” และสินค้าอินทรีย์หรือเรียกว่า “ออร์แกนิคไทยแลนด์” พร้อมสร้างสถานที่สำหรับขายสินค้าเพื่อหาตลาดรองรับ

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งในส่วนของมาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านสุขอนามัย หรือมาตรการระหว่างประเทศ หรือภายในประเทศ โดยจะต้องมีการสร้างการรับรู้และความตระหนักให้แก่ประชาชนให้ได้ทราบถึงมาตรการด้านความปลอดภัย ที่จะต้องทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความหมาย จะได้ไม่เกิดความสับสน และจะได้ทราบว่าหน่วยงานใดจะมารับรองมาตรฐานเหล่านี้ หากเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็จะเรียกว่าสินค้าปลอดภัย แต่ถ้าเป็นสินค้าอินทรีย์ก็จะมีการรับรองสินค้าอินทรีย์ เรียกว่า ออร์แกนิคไทยแลนด์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากต่างประเทศรับรอง หรือแม้แต่ในระดับชุมชนต่าง ๆ ในเมืองไทย ก็จะมีตราสัญลักษณ์ออกมารับรองด้วย ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่น GAP หรือ สินค้า Q เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องสร้างสถานที่สำหรับขายสินค้าเพื่อหาตลาดให้กับสินค้าเหล่านั้น โดยได้ร่วมมือทั้งจากกระทรวงพาณิชย์และจากกระทรวงเกษตรฯ เอง โดยได้พยายามจัดตั้ง Mini อ.ต.ก. จึงอยากสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้ออกเพียงตราสัญลักษณ์เพื่อรับรองเท่านั้น แต่ยังมีการตรวจติดตามสินค้าเกษตร โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจากหน่วยงานราชการด้วย

ด้านนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดคำจำกัดความเกี่ยวกับสินค้าเกษตรไว้ 2 ประเภท ได้แก่ 1.เกษตรปลอดภัย หรือ เกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน Good Agricultural Practice (GAP) คือ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการผลิตพืชเพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลสําหรับใช้เป็นอาหาร เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของการผลิตในระดับฟาร์มและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุ และ/หรือรวบรวม ผลิตผลเพื่อจําหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน” และ 2.เกษตรอินทรีย์ คือ “ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน”

ขณะที่ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้จัดหาสถานที่สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตร โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2560 โดยจะมีการเปิดตลาดที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนจัดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ของดีเมืองเพชรบุรี การปรับปรุงพื้นที่ Mini อ.ต.ก. ขอนแก่น Mini อ.ต.ก. สงขลา ให้เป็นตลาด อ.ต.ก. แบบถาวร และจะเปิดตลาด อ.ต.ก. กทม. เพื่อให้เป็นศูนย์กลาง การบริหารสินค้าเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังจะจัดพื้นที่ในตลาด อ.ต.ก. ให้กับ Young Smart Farmer นำสินค้าหมุนเวียนมาจำหน่ายอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น