แพร่จัดงานวันครูเทิดพระเกียรติร.9 ลำพูนมอบเกียรติบัตรแก่ครูตัวอย่าง

จังหวัดแพร่จัดงานวันครู ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านจังหวัดลำพูนจัดพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตัวอย่าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ซึ่งหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน 500 คน

โดยช่วงเช้าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 99 รูป พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พิธีลงนามแสดงความอาลัย และยืนแสดงความไว้อาลัย 89 วินาที พิธีทางศาสนา พิธีบูชาบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน การอ่านสารเนื่องในโอกาสวันครูของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี แก่นายจันทร์ มณีวรรณ มอบเกียรติรางวัลบัตรห้องเรียนคุณภาพเหรียญทองแก่ครูในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 10 ราย มอบมอบเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศระดับยอดเยี่ยม โครงการประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาแก่ครูจำนวน 3 ราย และมอบมอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ระดับภาคจำนวน 8 ราย

นอกจากนี้ทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ยังได้กระจายการจัดงานเนื่องในวันครู ประจำปี 2560 ตามอำเภอต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คณะครูในพื้นที่

ด้านจังหวัดลำพูน โรงเรียนอรพินพิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดงานวันครูประจำปี 2560 โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูบำนาญ พนักงานราชการและลูกจ้าง หน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ร่วมพิธี จำนวน 1,000 คน

ในงานมีการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, กิจกรรมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีบูชาครู และ พิธีปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบโล่และเกียรติบัตรชูเกียรติให้ แก่ ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในสังกัดครุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 1 จำนวน 9 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัล ครูผู้มีคุณูปการต่อแผ่นดิน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 จำนวน 1 รางวัล, รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS ) ประจำปี 2559 จำนวน 4 รางวัล , รางวัล บุคลากร สพฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 จำนวน 2 รางวัล และ รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล


นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 กล่าวว่า การจัดงานวันครูได้เริ่มจัดเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2500 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปีเป็นวันครู สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมลำพูน เขต 1 เป็นผู้นำหลักในการจัดงาน โดยประสานแนวทางการจัดงานวันครูไปยังหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดภายในจังหวัด ร่วมกันจัดงานวันครูทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” และเพื่อร่วมระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาของชาติบ้านเมืองและปกป้องบ้านเมืองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าเป็นปกติสุขอยู่ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น