เตือนแรงงานต่างด้าว ห้ามทำงานกับบุคคลอื่น

จัดหางานเชียงใหม่ออกเตือนคนต่างด้าว ห้ามทำงานกับบุคคลอื่น หรือสถานประกอบการอื่นที่ไม่ใช่นายจ้างของตนเอง และห้ามทำงานที่ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต หากพบจะถูกจับกุมดำเนินคดีทั้งคนต่างด้าว นายจ้าง และผู้รับเข้าทำงาน
นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งเตือนมูลนิธิ องค์กร สถานประกอบการต่างๆ ที่จ้างคนต่างด้าวทำงานในตำแหน่งอาสาสมัคร ห้ามไม่ให้ลูกจ้างของตนเองไปทำงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการอื่น หรือทำงานผิดไปจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน เช่น ให้คนต่างด้าวไปทำงานเป็นครูสอนภาษาในโรงเรียน สถาบันต่างๆ หรือไปทำงานอื่นที่ผิดวัตถุประสงค์จากการขออนุญาตทำงาน ซึ่งการกระทำลักษณะเช่นนี้จะมีความผิดทั้งคนต่างด้าว นายจ้าง และผู้ที่รับลูกจ้างของผู้อื่นเข้าทำงานก็จะมีความผิดเช่นกัน

โดยคนต่างด้าวทุกสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งจะควบคุม กำกับ ดูแล ให้การทำงานอยู่ในกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษทั้งนายจ้างและคนต่างด้าว ดังนี้

– คนต่างด้าว ที่ทำงานผิดประเภท ลักษณะงานหรือสถานที่ ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท
– คนต่างด้าวทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 -100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
– นายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน หรือให้คนต่างด้าวที่ทำงานกับตน ทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
– นายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ( สาขาย่อย) ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5311 2911-4 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น