แบงก์กสิกรไทยโชว์ ผลงานปี59 กำไรพุ่ง!

ธนาคารกสิกรไทย โชว์ผลงานปี 59 กำไรสุทธิรวมกว่า 40,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.77% โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิกว่า 4,666 ล้านบาท หรือ 5.49%

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 40,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.77% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 4,666 ล้านบาท หรือ 5.49% โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.52% รวมถึงรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนจำนวน 1,222 ล้านบาท หรือ 1.96% โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้จากผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เพิ่ม ในขณะที่รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยลดลง

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ลดลงจำนวน 2,802 ล้านบาท หรือ 4.20% ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 41.63% อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความไม่แน่นอนในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว

ขณะที่ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 4 ปี 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 10,244 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจำนวน 612 ล้านบาท หรือ 5.64% เกิดจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 1,798 ล้านบาท หรือ 11.37% จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทางการตลาดซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล ในขณะที่รายได้ดอกเบี่ยสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 653 ล้านบาท หรือ 2.92% โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.47% ซึงทำให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) ในไตรมาสนี้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 46.14%

ด้านฐานะการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,845,868 ล้านบาท เพิ่มขึ้นนจากสิ้นปี 2558 จำนวน 290,563 ล้านบาท หรือ 11.37% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ เงินลงทุนสุทธิและเงินให้สินเชื่อ

สำหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ระดับ 3.32% ขณะที่สิ้นปี 2558 อยู่ที่ระดับ 2.70% อัตราส่วนค่าเผื่อหนีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) อยู่ที่ระดับ 130.92% จากสิ้นปี 2558 อยู่ที่ระดับ 129.96% ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 18.84% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.16%

ร่วมแสดงความคิดเห็น