ครู ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีพุทธศักราช 2560

นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ประจำปีพุทธศักราช 2560 จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น