ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพจัดงาน เปิดบ้านวิชาการ ปี2560

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพจัดงาน เปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ …ก่อความรู้ สู่..เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านการศึกษานวมินทราชูทิศ พายัพ ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่าวรายงาน

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดบ้านการศึกษา ตามรอยพ่อ …ก่อความรู้ สู่..เศรษฐกิจพอเพียง ในวันนี้ เป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา การจัดงาน วิชาการ ตามรอยพ่อ …ก่อความรู้ สู่..เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความรู้ในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการปฏิรูปของการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเฉพาะการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตและการให้ความสำคัญของการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ ”

ดร.มัสฤณ ธนนราพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่าวว่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพจัดงาน เปิดบ้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการ มีความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด ตามรอยพ่อ …ก่อความรู้ สู่..เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โดยมี คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการ ตามรอยพ่อ …ก่อความรู้ สู่..เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น