จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นครูดีโปลิฯ และปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดโครงการ เตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นครูดีโปลิฯ และปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ได้ให้โอวาทและคำแนะนำกับ ครู และบุคลากร เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรวิทยาลัยฯ เช่น การบริหารการจัดการ การบริหารวิชาชีพ การบริหารจัดการนักศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้ครูและบุคลากรนำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของในหลวง รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการศึกษาไปปฏิบัติด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น