พาณิชย์ลำพูนเกาะติด สถานการณ์ราคาขาย วัสดุก่อสร้างในจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน นำเจ้าหน้าที่พบผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้างในจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด , นายสรศักดิ์ ธนันไชย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานประกอบการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของจังหวัดลำพูน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายณรงค์ พรหมารัตน์ ผู้อำนวยการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด สาขาลำพูน และว่าที่ร้อยตรี โกเมนทร์ กิติศักดิ์ ผู้จัดการที่ปรึกษาฝ่ายขาย บริษัท อุบลวัสดุ จำกัด ( ดูโฮม สาขาลำพูน) โดยเน้นการทำงานในการลงพื้นที่อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสำรวจราคาวัสดุก่อสร้างและจัดทำข้อมูลราคาสินค้าให้สอดคล้อง ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงานหลักในพื้นที่ที่จัดเก็บและเผยแพร่ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในภาพรวมระดับจังหวัด และระดับประเทศ ในการสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนของทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์เป็นราคาหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกระทรวงการคลัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ข้อมูลต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น