ITSC CMU จัดอบรมด้าน Digital Literacy ปี 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศจึงเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาความรู้ด้าน ICT ให้กับประชาชน จึงกำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้าน Digital Literacy ให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Economy) เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาความรู้ด้าน Digital Literacy ให้กับบุคลากรภาครัฐ เอกชน และ บุคลากรทั่วไป

โดยมีหลักสูตรอบรมต่างๆ ดังนี้

1. เตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับ นักศึกษา (Excel+PPT+Word) (12 ชั่วโมง)
– MS Word : ทบทวนการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการจัดรูปแบบเอกสารให้ถูกต้อง การทำจดหมายเวียน – MS Excel: การป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อการนำไปคำนวณ, การใช้สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์, การใช้ฟังก์ชัน, การทำแผนภูมิ, การจัดรูปแบบเพื่อการพิมพ์
-MS PowerPoint: การกำหนด Design ให้กับสไลด์, การกำหนด Transition (การเปลี่ยน), การกำหนด Animation (การเคลื่อนไหว), หลักการในการกำหนดขนาด สี และรูปแบบตัวอักษร, เทคนิคในการนำเสนอ เครื่องมือช่วยในการนำเสนอ และการเป็นผู้นำเสนอที่ดี, การพิมพ์สไลด์ในรูปแบบคู่มือผู้บรรยาย และเอกสารประกอบสำหรับผู้เข้าฟังการบรรยาย

2. Microsoft Office เบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (24 ชั่วโมง) – MS Word: เพื่อการจัดทำเอกสารรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายราชการ รายงาน และเอกสารในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจำวัน – MS Excel: การใช้ตารางคำนวณเพื่อจัดการกับข้อมูล การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ฟังก์ชัน การทำแผนภูมิ การจัดรูปแบบการแสดงผลในตาราง การจัดทำตารางสรุปสาระสำคัญ -MS PowerPoint: การเตรียมสไลด์ การใช้ Design สำเร็จรูป การนำเสนอ เอกสารประกอบการนำเสนอ และเทคนิคการนำเสนอ

3. การจัดทำเอกสารทางวิชาการอย่างมืออาชีพ ด้วย MS Word (12 ชั่วโมง)- การจัดรูปเล่มเอกสารวิชาการ – การจัดทำสารบัญอัตโนมัติ -การทำ Foot Note – การใช้สัญลักษณ์ หรือ อักขระพิเศษ ในเอกสาร- การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
– การแทรกรูปภาพ และการปรับแต่งรูปภาพด้วย Style และ Effect- การสร้างตาราง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตาราง การปรับแต่งตารางด้วย Design และ Layout-การใส่ลายน้ำ (Watermark)-การแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

4. จัดทำแบบสำรวจ ด้วย Google Form และการประยุกต์ใช้ (6 ชั่วโมง)- การออกแบบแบบสำรวจอย่างมีประสิทธิภาพ
– การเข้าใช้งาน Google Form – การกำหนดค่า – การสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form- การตกแต่งแบบสอบถามให้น่าสนใจ
– การเผยแพร่แบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ – การเรียกดูผลแบบสอบถาม และการแสดงหน้ารายงานผลในรูปแบบของกราฟ
– การแก้ไขแบบสอบถาม- การประยุกต์ใช้

5. หลักสูตรกราฟิกเพื่อการจัดทำโบร์ชัวร์ ไวนิล และ โปสเตอร์ (12 ชั่วโมง) – หลักการ แนวคิด ออกแบบโบร์ชัวร์ ไวนิล และ โปสเตอร์ – การใช้ Illustrator และ Photoshop ในการออกแบบ – การเตรียมชิ้นงานเพื่อส่งต่อโรงพิมพ์หรือหน่วยผลิต – การแต่งภาพเพื่อนำไปใช้ในชิ้นงาน

6. หลักสูตร Infographic (12 ชั่วโมง)- Infographic เบื้องต้น-การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำ Infographic-หลักการออกแบบ Infographic-การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อออกแบบ Infographic-การเผยแพร่ Infographic ผ่านสื่อออนไลน์

ซึ่งทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรภายนอกองค์กร ณ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยรับสมัครแค่หลักสูตรละ 45 ท่าน หากท่านสนใจเข้ารับการอบรม สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://itsc.cmu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 053-943827 หรือ 053-943811 ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น