ชาวแพร่ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง

สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ร่วมกับชมรมร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดแพร่ ผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณประตูชัย องค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรม “ชาวแพร่ร่วมใจทำดีเพื่อพ่อหลวง”เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อครบสตมวาร (100 วัน) ด้วยการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี ให้กับประชาชนผู้มีร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 5,000 ชุด

นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน การแสดงดนตรีและร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมแสดงความคิดเห็น