บริจาคปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

พระวิมลมุนี รองประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ และอุบาสกอุบาสิกา บริจาคปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ โดยมี พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้  รับมอบ ณ วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น