สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ปริญญามช. แก่บัณฑิต มช. ครั้งที่ 51 พร้อมปริญญากิตติมศักดิ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. และภาคบ่ายเวลาประมาณ 13.00 น. ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 7,270 คน จาก 21 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ในจำนวนนี้มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 611 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 760 คน บัณฑิต ที่ได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง จำนวน 138 คน เหรียญเงิน จำนวน 473 คน

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 ท่าน และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 4 ท่านโดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และ เกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ในครั้งนี้ด้วย

ภายหลังงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล เข้าเฝ้า ทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 2 ราย ถวายพระพุทธรูป จำนวน 1 ราย ดังนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงิน จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ผู้บริหาร คณาจารย์ และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน “การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาราธอน 2559” (Chiang Mai University Marathon 2016) จำนวน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ศาสตราจารย์ทิพวรรณ มั่งมี อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ขนาดหน้าตักกว้าง 23 นิ้ว สูง 35 นิ้ว ศิลปะพม่าในล้านนา เพื่อการสร้างสรรค์พระพุทธรูปปฏิมาร่วมสมัย

จากนั้น เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทอดพระเนตรโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น