ครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา

คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ต ร่วมแสดงความยินดีกับ ม.จีรพงษ์ วิชัยหาญ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูด้วยความมุ่งมั่นเสียสละ สร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูดีเด่น ประจำปี 2560 ระดับมัธยมศึกษา พร้อมกันนี้ ม.สิริโรจน์ ฉลองสัพพัญญู ม.ปริญญา นฤประชา และ ม.ลิขิต ชูวงศ์ ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทางราชการ และสังคมเป็นอย่างดียิ่ง ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันครู ประจำปี 2560 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น