งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย”

การศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันระหว่าง กศจ. กับ ภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษา เปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ร่วมคิดและกำหนดทิศทางความต้องการในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนได้เอง

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ห้องบ้านพันตน ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 และ รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท ผู้ทรงคุณวุฒิในภาคีเชียงใหม่ปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ครั้งที่ 2 “การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และสาธารณะชนทั่วไปเทศได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่ได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถที่เป็นความสำเร็จตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อแสวงหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในหน่วยงาน สถาบัน สถานศึกษาศูนย์การเรียนรู้ที่มีผลงานดีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และสร้างการมีส่วนร่วม ความตระหนัก ความภาคภูมิใจกระชากเชียงใหม่เชียงใหม่ในการที่จะร่วมมือสร้างสรรค์การปฏิรูปการศึกษาของเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมหลักในการจัดงานจะมี การโครงการพระราชดำริทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การความเป็นมาและภาพความสำเร็จการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) นิทรรศการและผลสำเร็จที่เป็นผลงานสุดยอดของหน่วยงานสถานศึกษา ตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ “รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงสัมมาชีพ” และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเชียงใหม่ และสร้างความตระหนักในการพัฒนาเชียงใหม่โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา และในส่วนของกิจกรรมเสริม จะเป็นการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ตามประเด็นในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่17 ห้องประชุม โครงการเด่นตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 2 โครงการ คือ โครงการโรงเรียนผู้ปกครอง และโครงการหลักสูตรรักษ์เชียงใหม่ การแสดงความสามารถของเด็ก เยาวชน พลเมืองเชียงใหม่ ที่เป็นสุดยอดตามปณิธานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ การจำหน่ายสินค้าผลผลิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะนำสู่สัมมาชีพและทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต พิธีเปิดงาน แสดงความก้าวหน้า ความมุ่งมั่น และผลงานที่ผ่านมาในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ และบรรยายพิเศษ จากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และการแสดงภาพถ่ายเรียนรู้ 25 อำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น