จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560

จังหวัดลำพูน จัดงานวันคนพิการสากล เพื่อส่งเสริมการให้โอกาสแก่ผู้พิการ ให้คนพิการได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพให้สังคมประจักษ์ และมีความเสมอภาค เท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป

วันนี้ ( 26 มกราคม 2560 ) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2559 โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ มาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ , ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ , องค์กรคนพิการ , อาสาสมัคร รวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน ประมาณ 500 คน

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบช่อดอกไม้ร่วมยินดีแก่ นายทรงธรรม ถากาศ ซึ่งเป็นคนพิการ ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติระดับประเทศ จาก รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมมอบช่อดอกไม้ยินดีแก่ น.ส.ศิริกุล มะโนพะเส้า คนพิการระดับจังหวัด ,สตรีพิการดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบการ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนคนพิการทำงานเชิงสังคม ,โล่ประกาศเกียรติคุณ สถานที่ดีเด่นที่อำนวยความสะดวกต่อคนพิการ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ คนพิการ ใต้ร่มพระบารมี , นิทรรศการอาชีพ , นิทรรศการผลิตภัณฑ์ของคนพิการ และยังมีการแสดงดนตรีจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ , การแสดงจากศูนย์บริการคนพิการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ , บริการตรวจสุขภาพ , การบริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่ผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และให้โอกาสคนพิการ ได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคม และได้รับความเป็นธรรมเสมอภาคเหมือนกับคนทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น