วช. เตรียมจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าว “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๐” และการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๐” ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว เวลา ๑๔.๐๐ น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก โดย วช. ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นหน่วยงานกลางในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย”และยังเป็นเวทีระดับชาติให้นักเรียน นักศึกษา นักประดิษฐ์ และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นได้เผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ และขยายผลต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึงการนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ซึ่ง วช. ได้ดำเนินการดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ ๑๙ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ Event Hall ๑๐๒ – ๑๐๔ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน” ซึ่งสื่อถึง ความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในการนำพาประเทศสู่ “ความมั่นคง (Stability) มั่งคั่ง (Prosperity) ยั่งยืน (Sustainability)”

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๐ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลโครงการนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์โครงการความร่วมมือเพิ่มมูลค่าสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ นิทรรศการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย นิทรรศการอากาศยาน ไร้คนขับและหุ่นยนต์สร้างบ้าน และนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีการประชุม/สัมมนา และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ และสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน การฝึกอบรม การประดิษฐ์เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ รวมถึงการให้บริการและคำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับนักประดิษฐ์ ที่ต้องการต่อยอดผลงานสู่การเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร ๐๒-๕๖๑๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๙

ร่วมแสดงความคิดเห็น