สสจ.ชม. มอบใประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำทีมประเมินมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 5 เขตพื้นที่บริการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานในปี 2559 โดยมี นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ.โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำทีมประเมินมาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 5 เขตพื้นที่บริการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและเชิดชูเกียรติสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานในปี 2559 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงนโยบาย ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านเกณฑ์มาตรฐานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานและพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานที่ทำงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้ผ่านเกณฑ์เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย รวมทั้งเชิดชูเกียรติสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานต้นแบบ ทั้งนี้ได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม

สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงานต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่,โรงแรมแทมมาริน วิลเทจ เชียงใหม่, โรงพยาบาลฝาง โรงแรมดิเอ็มเพรส โรงแรมดุสิตปริ้นเชส โรงแรมดุสิตดีทู สำนักงานเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหอย,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างขาง,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ็ดยอด, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สาหลวง อำเภอแม่ริม ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไตรสภาวคาม อำเภอดาว

ผ่านเกณฑ์ในระดับดี จำนวน2 แห่งได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่อยเหนือ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น