ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินติดตาม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

สมคิด อุตมโน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินติดตาม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลแม่แรง จาก สสจ. และ สส.เขต ณ เทศบาลตำบลแม่แรง  อ.ป่าซาง นครลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น