พ่อเมืองลำพูนเร่งแก้ปัญหาหมอกควัน

จังหวัดลำพูนกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2560

เช้าวันนี้ (27 ม.ค.60) ที่ ห้องประชุมโรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

จังหวัดลำพูน ได้กำหนดให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ เป็นเขตควบคุมไฟป่า เพิ่มความเข้มข้นของการใช้มาตรการต่างๆ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2560 เป็นช่วง “60 วันห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดลำพูน” ห้ามไม่ให้ผู้ใด เผากิ่งไม้ใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะมูลฝอย และเผาพื้นที่เกษตรกรรม ผู้กระทำผิดจะมีโทษดังนี้ คือ หากมีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 2 ปี จนถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 150,000 บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่น หรือทรัพย์ของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท

จังหวัดมุ่งรณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนงดเผา โดยนำใบไม้และเศษวัสดุทางการเกษตรไปทำปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำพูน, สถานีควบคุมไฟป่า มีแผนจัดการเชื้อเพลิง โดยการกำจัดเศษวัสดุ การชิงเผา และการทำแนวกันไฟในพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยง รวม 28,000 ไร่เศษ นอกจากนี้ มีโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก โดยมีแผนจัดทำในจังหวัดลำพูน รวม 7 แห่ง ทางด้านศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน ก็มีโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักด้วยเช่นกัน โดยจะตระเวนไปสาธิตการทำปุ๋ยหมักในอำเภอต่างๆ ให้ประชาชนนำใบไม้และเศษวัสดุทางการเกษตร มาร่วมกันทำปุ๋ยหมัก แล้วนำปุ๋ยไปใช้ในที่สวน ไร่ นา ของตนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น