นำวิทย์ฯพัฒนาจังหวัดลำพูน

พาณิชย์ลำพูนร่วมวงพัฒนาจังหวัดนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ ขับเคลื่อนโครงการจังหวัด ช่วยบูรณาการด้านเศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลนี และนวัตกรรม จังหวัดลำพูน รายงานผลการดำเนินงานและความพร้อมการดำเนินงานโครงการปี 60 โดยจะนำวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนโครงการจังหวัด พัฒนาจังหวัดลำพูน ด้วยเทคโนโลนี และนวัตกรรมต่อไป

นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายวรานนท์ ทมิฬศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นางสาวปาณี นาคะนาท) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์ฯ ได้รายงานผลความคืบหน้าดำเนินงานการขับเคลื่อนด้านสิ่งทอของจังหวัดลำพูน ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนเพื่อพัฒนาสิ่งทอภาคเหนือ” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นการอบรมนำองค์ความรู้ ในหัวข้อ “ด้านนาโนเทคโนโลยี” (ความรู้พื้นฐาน คุณสมบัติของนาโน ความปลอดภัย)

โดยนาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศ และเมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติเฉดสีเหลืองจากพุดจีนและเฉดสีเขียวจากใบสมอ” และกิจกรรมศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการรับเคลือบผ้าด้วยเทคโนโลยีนาโน ณ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด โดยบูรณาการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาขับเคลื่อนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่สากล และโครงการพัฒนานักการตลาดมืออาชีพด้านหัตถอุตสาหกรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น