หม่อมเหลนบรรยาย “ศาสตร์พระราชา”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักเรียน และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคม

เมื่อวันที่ผ่านมา ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” แก่ข้าราชการ คณาจารย์และนักเรียนกว่า 300 คน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ข้าราชการ และนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในสังคม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงเรื่อง เอกลักษณ์ของชนชาติไทย เช่น การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยันหมั่นเพียร การซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณงามความดีคนของคนไทยที่บรรพชนไทยที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา และการถ่ายทอดความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ คณาจารย์ และนักเรียน และฝากข้อคิดการประพฤติปฏิบัติตน อย่าคบคนด้วยฐานะ คบคนด้วยความดี มีมิตรภาพ ด้วยความรักและความผูกพัน และขอให้ทุกคนมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพประเทศก็จะมีแต่คนดีและทำให้ประเทศจะเจริญก้าวหน้า ตลอดจนให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุล และยั่งยืน

ทั้งนี้ “ศาสตร์พระราชา” จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้ กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตนเป็น “คนดี ” ทั้งคิดดี พูดดี ทำดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคีซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นปึกแผ่นมั่นคง ตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น