นักเรียนชม. สนใจ ชมศูนย์หม่อนไหม

กรมหม่อนไหมเปิดศูนย์การท่องเที่ยว เชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่ เน้นบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรหม่อนไหมแก่ นักท่องเที่ยว เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมประชาสัมพันธ์ผลิตหม่อนไหม และการใช้ผ้าไหมไทยคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมและผู้ทอผ้าไหม ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่” มีแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมงานกว่า 200 คน

โครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่สามารถท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้เรื่องด้านการเกษตรหม่อนไหมแบบครบวงจร ที่ให้บริการทั้งเกษตรกร นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านสื่อกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม และการใช้ผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าจากหม่อนไหมจากเกษตรกรโดยตรงที่มีคุณภาพดีและราคาย่อมเยาว์ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า โครงการศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้ เรื่องหม่อนไหมแบบครบวงจร รวมถึงยังเป็นการบริการประชาชนในการเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ผ่านสื่อกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่ การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิตหม่อนไหมในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป

นางสาวสยุมพร สุภรพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีชื่อเสียงของประเทศไทย ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นจุดได้เปรียบในการดำเนินงานการต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยว โดยในปี 2560 นี้ กรมหม่อนไหม ได้มีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ซึ่งมีกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรด้านหม่อนไหม การส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าเอกลักษณ์ ภาพลักษณ์ชุมชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมการเปิดศูนย์ท่องเที่ยเชิงเกษตรด้านหม่อนไหมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรหม่อนไหม ให้กับนักท่องเที่ยว เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการผลิตหม่อนไหม และการใช้ผ้าไหมไทยที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น