แม่ทัพภาค 3 เปิด kick off รับมือไฟป่าภาคเหนือ

 

มทภ.3/ผอ.ปกป.ภาค เปิดกิจกรรม KICK OFF ซักซ้อมดับไฟป่า แสดงพลังความเข้มแข็ง และความพร้อมของทุกหน่วยงาน ในการป้องกันการเกิดไฟป่า และหมอกควันในภาคเหนือ

ช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ม.ค.60 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี 60 ที่ สนามกีฬา พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ. ,พล.ท.ธนา จารุวัต แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะ ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันระดับภาค ส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค (สน.)) นายภาษเดช หงส์ลดารมณ์ นายอำเภอแม่ริม และส่วนราชการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกว่า 30 หน่วย

โดยภายในงาน แม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันระดับภาค ได้มอบธงสัญลักษณ์รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าให้กับนายอำเภอแม่ริม และอุปกรณ์ดับไฟ จำนวน 4 ชุด ให้กับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ริม ,กำนันตำบลโป่งแยง ,นายก อบต.โป่งแยง ,นายก อบต.ดอนแก้ว ทั้งนี้การจัดงานกิจกรรมซักซ้อมดับไฟป่า KICK OFF ประจำปี 2560 เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ- ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาว จ.เชียงใหม่

ในการที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เป็นการแสดงเจตนาอันมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการ เพื่อให้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดระดับความรุนแรงลง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าและหมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดจิตสำนึกในความร่วมมือลดปัญหาไฟป่า – หมอกควัน


แม่ทัพภาคที่ 3  กล่าวว่า พื้นที่ภาคเหนือของเราเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม ประชาชนอยู่ดี มีความสุข ต้องประสบกับปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดในห้วงที่สภาพอากาศมีความแห้งแล้ง และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในการเผาเศษวัสดุจากการเกษตรในไร่นาและบางส่วนลุกลามเข้าพื้นที่ป่า รวมทั้งการเผาหญ้าบริเวณข้างทางเส้นคมนาคม นอกจากนี้ยังเกิดจากหมอกควันข้ามแดน ที่เกิดจากการเผาของราษฎรประเทศเพื่อนบ้าน ประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณหมอกควันที่เกิดขึ้น

อย่างไรก็ตามการเกิดไฟป่าและหมอกควันเหล่านี้ เราสามารถควบคุมให้ลดลงได้ ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยหยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาไฟป่า และหมอกควันในทุกรูปแบบ ถึงแม้ว่าสถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันปีที่ผ่านมา จะควบคุมได้อยู่ในระดับน่าพอใจ แต่ไม่อาจไว้วางใจได้ในปีนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องมีความพร้อม ในการป้องกันและออกปฏิบัติการ ดับไฟได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์


ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค ส่วนหน้า มีภารกิจในการวางแผน อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติของชุดรณรงค์ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ทั้ง 14 ชุด, ประสานงานกับหน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ราษฎร ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการเกิดไฟป่าและป้องกัน มิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ตั้ง แต่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 เมษายน 2560

โดยต้องการให้ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักรู้ถึงผลกระทบอันเกิดจากไฟป่าและหมอกควัน และมีความมุ่งมั่น ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือของเรา อันจะเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระ นางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ต้องเดือดร้อนจากปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับสั่งให้ร่วมกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้คลี่คลายลง ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น