ปลัดศธ. หารือการจัดทำหลักสูตร ด้านการออกแบบและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือกับตัวแทนศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เรื่องการจัดทำหลักสูตรด้านการออกแบบและเทคโนโลยีบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า TCDC ได้นำเสนอหลักสูตร Design Technology และ Design Thinking ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างกระบวนการคิดให้กับเด็ก สร้างทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพื่อหาความเป็นเหตุเป็นผล หาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม และลงมือทำเพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยปัจจุบันในหลายประเทศได้นำหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาอย่างแพร่หลายกว่า 27 ปี จนหลักสูตรมีความน่าเชื่อถือและประสบผลสำเร็จอย่างดี สามารถช่วยให้เด็กก้าวไปสู่เป้าหมายได้ตามความต้องการ

สำหรับหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของไทยขณะนี้ มีหลักสูตร STEM Education ที่สอดคล้องกับหลักสูตรของ TCDC อยู่ โดยจะเน้นด้านการคิด การออกแบบผ่านกิจกรรมพื้นฐาน 24 กิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมายังมีจุดอ่อนในด้านการปูพื้นฐานเทคโนโลยีอยู่ หากมีการผนึกกำลังกันของหลักสูตร Design Technology/ Design Thinking เข้ากับหลักสูตร STEM Education จะเป็นการเติมเต็มการพัฒนาทักษะด้านการคิด การแก้ปัญหาผ่านเทคโนโลยีที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการหารือ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับ TCDC ในเรื่องของการนำกระบวนการออกแบบความคิดใส่ในหลักสูตร STEM Education เรื่องการเปิดชมรมนักออกแบบในโรงเรียน และการจัดหลักสูตรอบรมครูผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น