แพร่แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ จากภาครัฐที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก รีบเปิดบัญชีลงทะเบียนพร้อมเพย์

คลังจังหวัดแพร่แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมจากรัฐ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – เบี้ยผู้พิการ และค่าป่วยการ อสม.” ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝาก ให้เปิดบัญชีเงินฝากและลงทะเบียนพร้อมเพย์ ได้ที่ธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากศูนย์บาท เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

นางลัดดา พุทธชาด คลังจังหวัดแพร่/ประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่น ประกอบด้วย ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ และผู้มีสิทธิรับเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้เปิดบัญชีเงินฝากและลงทะเบียนพร้อมเพย์ ด้วยเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ได้ที่สาขาธนาคารที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากศูนย์บาท (ยกเว้นเงินขั้นต่ำสำหรับการเปิดบัญชี) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป

สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากภาครัฐ ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม จํานวน ๑๓ แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคาร Standard Chartered ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Bank)

ร่วมแสดงความคิดเห็น