เปิดสำนักงานคปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ. เปิดสำนักงาน คปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการด้านการประกันภัยแก่ประชาชน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน และนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดสำนักงานคปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานคปภ.ในภาคเหนือ ในการให้บริการด้านการประกันภัยแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกันนี้มีพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยระหว่าง คปภ.แม่ฮ่องสอนกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และปล่อยขบวนรถรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

ในงานมีบริษัทประกันภัยออกบูธประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถาม แจกหมวกนิรภัยและของรางวัลมากมาย ชมรมขับขี่ปลอดภัยวิทยาลัยการอาชีพแม่ฮ่องสอนยังให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและหลอดไฟฟรีเลขาธิการ คปภ. กล่าวว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจำนวนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยจำนวน 321.974 ล้านบาท มีอัตราถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรอยู่ร้อยละ 20.33 ซึ่งยังคงต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของจังหวัดในภาคเหนือ ดังนั้นสำนักงานคปภ.แม่ฮ่องสอนต้องเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการสร้างสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการที่ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น