ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1พัฒนาศักยภาพบุคลากร ดูแลนักเรียนฯ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีนายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค 15 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ กล่าวเปิดการสัมมนา มีนายชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ เร็วๆนี้ ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค 15 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ นี้ ตามที่นโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๖๐ ได้มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กวัยเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ให้มีพัฒนาการที่สมวัย มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

การได้เข้าร่วมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลเด็กนักเรียน และระบบการเชื่อมโยง ส่งต่อสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาร่วมกับบุคลากรด้านสาธารณสุข ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งก็จะทำให้ท่านสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมและดูแลสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนในพื้นที่ของท่านต่อไป โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ และขออวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มุ่งหวังทุกประการ

โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ ด้วย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเด็กวัยเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและดูแลเด็กนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันร่วมกับเครือข่ายบุคลากรสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชนและบุคลากรด้านการศึกษา โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุง และสถาบันพัฒนาการเด็กได้ตระหนักถึงปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลชุมชนในและโรงเรียนในพื้นที่ที่เป็นเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง มีปัญหา ให้มีระบบเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ของเด็กนักเรียน

การจัดโครงการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ได้เชิญบุคลากรด้านสุขภาพจิต และบุคลากรด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน,โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 21 แห่ง, ลำพูน 8 แห่ง, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6, ลำพูน เขต 1-2, โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 61 แห่ง, ลำพูน 35 แห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น