คณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด

อาจารย์ ดร.วินัย โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนเฉพาะด้านของคณะสัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านงานฟาร์มปศุสัตว์, ศิลปวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดบุรีรัมย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น