เมืองแกนทำ MOU การจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ “3 Rs-ประชารัฐ” 27 ชุมชน

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำโดย ท่านจรัส ไชยยา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชน จำนวน 27 ชุมชน โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ตลาด จำนวน 10 แห่ง รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า จำนวน 2 แห่ง เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมตามแบบ “ประชารัฐ” ได้แก่ ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคเอกชน/ประชาสังคม เพื่อลดปริมาณการผลิตขยะจากการบริโภคให้น้อยลง (Reduce) ใช้ซํ้า และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า (Reuse) และแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืน (Recycle) ตามหลักการ “3 Rs-ประชารัฐ” เพื่อเป็นจังหวัดเชียงใหม่สะอาด

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา กล่าวอีกว่า พื้นที่เมืองแกนซึ่งตามปกติแล้วชาวชุมชน ล้วนมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาบ้านเมืองให้เกิดความสะดวก การเน้นยํ้าถึงการทำความเข้าใจและบูรณาการร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้น จะส่งผลให้บ้านเมืองเกิดความสะอาดยิ่งๆ ขึ้นไป และมีการคัดแยกขยะกันอย่างถูกต้องตามกระบวนการ การทำบันทึกความร่วมมือกันในครั้งนี้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกชุมชนได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น