มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 42

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 42 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

ในโอกาสนี้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560เป้าหมายเพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถซึ่งกำลังขาดแคลนในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยโดยหลักสูตรดังกล่าวใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบแล้วมีงานรองรับทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า และอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีนับถึงวันเปิดการสอนผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่– 17 มีนาคม 2560ณ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา อาคาร 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ในวันและเวลาราชการสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-935025 ต่อ 12 ดาวน์โหลดเอกสารและชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น