เทงบฯ กว่า 154 ล้าน ลุยหมอกควันไฟเหนือ

ปัญหาหมอกควันไฟป่า ภาคเหนือในปีนี้คาดว่าน่าจะรุนแรง หลายๆภาคส่วนเร่งจัดการทำแนวกันไฟ ลดเชื้อเพลิงเสี่ยงต่อ การไหม้ ตามพื้นที่ป่า ในทุกพื้นที่เสี่ยง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 และขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560 นั้นล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติแผนแล้ว

และได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 60 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 154.3733 ล้านบาท เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) เป็นหน่วยงานหลักทำความตกลงในรายละเอียดด้านงบกับสำนักงบประมาณ

ในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่ง แผนปฏิบัติการ มีกรอบแนวคิดที่เน้นกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ไม่ให้เกิดการเผาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน เฝ้าระวังและป้องกันการเผาและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงการให้ความรู้และเข้าถึงชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤติ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ ศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น