เปิดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Edducation Test : B – Net)

พระครูสุนทรพิมลศีล ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ 5 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) เป็นประธานเปิดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Edducation Test : B – Net) สนามสอบที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น