สศก.เร่งสำรวจ ผลผลิตกระเทียม

สศก.เร่งติดตามการผลิตกระเทียม ปี 2559/60 คาดอาจเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ผลจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก รุกวางมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ พร้อมดันราคาให้อยู่ในระดับที่ทรงตัว ตั้งเป้าต้องไม่มีปัญหาเรื่องราคากระเทียมตกต่ำ ชูการส่งออกไปจำหน่ายให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เผยปี 59 มีการส่งออก กระเทียมและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศปริมาณกว่า 1,300 ตัน มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตกระเทียม ปี 2559/60 โดยคาดว่าจะมีผลผลิต 71,184 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 เนื่องจากราคากระเทียมที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี จึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น สำหรับราคากระเทียมสดคละ และกระเทียมแห้งใหญ่คละที่เกษตรกรขายได้ ปี 2559 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.59 บาท และ
77.18 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามลำดับ ประกอบกับ กรมศุลกากรได้วางมาตรการเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถูกกว่าเข้ามาจำหน่ายในประเทศ โดยปี 2559 สามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบนำเข้ากระเทียมได้ประมาณ 170 ราย คิดเป็นมูลค่าไม่ตํ่ากว่า 12 ล้านบาท ส่งผลให้พ่อค้ามีความมั่นใจในการรับซื้อผลผลิตกระเทียมจากเกษตรกร ในราคาที่สูงขึ้น

นางจันทร์ธิดา กล่าวอีกว่า ด้านการส่งออกกระเทียมและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะส่งออกไปจำหน่ายให้แก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และยุโรป โดยปี 2559 มีการส่งออกกระเทียมและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ ปริมาณกว่า 1,300 ตัน มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท

รองเลขาธิการ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ผลผลิตกระเทียมฤดูกาลใหม่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2559 และผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อำเภอฝาง อำเภอเวียงแหง และอำเภอเชียงดาว ของจังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตามในปีนี้ คาดว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องราคากระเทียมตกตํ่า ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะได้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของการผลิตและการตลาดกระเทียม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2-561-4737 หรือ 02-579-0612 ในวันและเวลาราชการ นางจันทร์ธิดา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น