ศิลปินพื้นบ้าน “กลองล้านนา” กำหนดแนวทาง ตั้งสมาคมศิลปะการแสดง

ที่ห้องประชุมห้วยน้ำขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายธนวัฒน์ ราชวัง ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิด บ้านหนองปลามัน/ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น นายประทีป ทิมให้ผล อดีต ผอ.กลุ่มส่งเสริมเครือข่าวสภาวัฒนธรรม กทม.และสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนว ทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน(กลองล้านนา)

เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง และให้ความช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านใน 8 จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงศิลปินกลองของชาติพันธุ์ในถิ่นล้านนา เบื้องต้นใช้ชื่อว่าสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา อักษรย่อ”สกน.”ในการยื่นขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคมฯ โดยมีนางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง”นโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ศิลปินพื้นบ้าน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น