ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์ไทยสู่อาเซียน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดงาน “ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย ที่พร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน หวังเป็นการเปิดโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชภายในประเทศ ระหว่างประเทศของภาครัฐและเอกชนไทยสู่สากล

นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร มีผลงานด้านพันธ์ุพืช และเทคโนโลยีการเกษตรจำนวนมาก และได้เผยแพร่งานวิจัยสู่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมวิชาการเกษตรโดยเริ่มต้นตั้งแต่เป็นกรมกสิกรรม ได้ดำเนินการค้นคว้าและทดลองพืชที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภาคเหนือมาเป็นเวลานานถึง 82 ปี มีผลงานวิจัย อาทิ ถั่วเหลือง พันธุ์ สจ.1 สจ.2 สจ.4 สจ.5 เชียงใหม่ 60 เชียงใหม่ 2 เชียงใหม่ 6 และถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอมใบเตย
เชียงใหม่ 84-2 เป็นต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เช่น การไม่เผาฟาง การใช้ปุ๋ยเคมีที่เหมาะสม การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิชาการเกษตร และ สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาด้านการเกษตร ในการเป็นศูนย์ลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชในตลาดอาเซียน จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มอาเซียน โดยภายในงานจะเป็นการแสดงพันธุ์พืชในกลุ่ม ข้าวโพด แตง พริก ไม้ดอก พืชนํ้ามัน และผักต่างๆ ทั้งในแปลงปลูกทดสอบ และในโรงเรือน อันเป็นการแสดงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี ทนทานโรค และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การแสดงพันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร นิทรรศการเกษตร การสาธิต การแปรรูปผลผลิตการเกษตร การตอบปัญหาทางการเกษตร การเสวนา ตลาดนัดพืชผักจากบริษัทและหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และมีการจำหน่ายสินค้าโอทอป การจัดงานได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไทย และหน่วยงานราชการหลายแห่ง เพื่อร่วมกันแสดงความพร้อมของประเทศไทย ต่อการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มอาเซียน และเป็นการเปิดโอกาสเชื่อมโยงธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชภายในประเทศ ระหว่างประเทศของภาครัฐและเอกชนไทยสู่สากล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการจากต่างประเทศ ในประเทศ กลุ่มเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรมแปรรูป และประชาชนทั่วไป

สำหรับการจัดงานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้ง ชมผลผลิตและพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่แปลกตาจากพืชหลายชนิด ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวน นักวิชาการ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป เข้าชมงานแสดงผลงานวิชาการต่างๆ ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ 053-498537 และ นางสาวนิภาภรณ์ พรรณราย หมายเลขโทรศัพท์ 084- 3788551 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ กล่าวปิดท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น