ปส. เปิดจุดบริการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดจุดอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ ณ ห้อง One Stop Service อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ เน้นให้บริการและให้คำปรึกษา พร้อมรับแจ้งความจำนง เพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๔๗ ฉบับ ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน ซึ่งระหว่างนี้ ผู้ประสงค์ จะยื่นคำขอรับใบอนุญาต จะสามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไปก่อนจนกว่ากฎหมายรองตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่จะแล้วเสร็จ
ปส. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการทางรังสี ที่จำเป็นจะต้องขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ วัสดุกัมมันตรังสี และการใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี ให้ไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อ ปส. เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้จัดจุดอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการแจ้งความจำนงเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ทั้งในกลางและส่วนของภูมิภาคโดยมีช่องทำงสามารถเข้าไปแจ้งความจำนงด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ดังนี้

ส่วนกลาง (สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ) ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 025967600 ต่อ 1121 เปิดให้บริกำรในเวลาทาการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 (มีพักเที่ยง) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติประจำภูมิภาค (ศปส.) ศปส. (ภำคใต้) : สงขลา โทรศัพท์ 0 7428 2831 (สราญรัตน์) ศปส. (ภาคเหนือ) : เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5321 1434 (มัลลิกา) ศปส. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : ขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4320 3532 – 3 (เกษม) ศปส. (ภาคตะวันออก) : ระยอง โทรศัพท์ 0 3869 4168 (ยุวันดา) และ ชลบุรี โทรศัพท์ 0 3839 4790 (อังขณา) ทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (วงเล็บมุมซอง “คำขอรับใบอนุญาตฯ”) เลขที่ 16 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (โดยเอกสารทุกฉบับ “เรียน เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ”) โดยสามารถดูรายละเอียด เอกสารและหลักฐานต่างๆที่ใช้ประกอบในการขอรับใบอนุญาตฯ ได้ที่ www.oap.go.th/services/license สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1511, 1513, 1217
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐โทร. ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๓๐๑๓ http://www.oap.go.th / Facebook : atoms4peace อีเมล์ : [email protected] ,[email protected]โดย กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ สำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓ – ๑๑๒๗

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!