จ่อจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา

ที่ห้องประชุมห้วยนํ้าขาว โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายธนวัฒน์ ราชวัง ผู้บริหารศูนย์เรียนรู้เยาวชนรักถิ่นเกิด บ้านหนองปลามัน/ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ริม นายประทีป ทิมให้ผล อดีต ผอ.กลุ่มส่งเสริมเครือข่าวสภาวัฒนธรรม กทม.และสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดตั้งสมาคมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (กลองล้านนา)

เพื่อการอนุรักษ์ศิลปะการแสดง และให้ความช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านใน 8 จังหวัดภาคเหนือ รวมถึงศิลปินกลองของชาติพันธุ์ในถิ่นล้านนา เบื้องต้นใช้ชื่อว่าสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา อักษรย่อ “สกน.” ในการยื่นขอจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคมฯ โดยมี นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการส่งเสริม สนับสนุน ศิลปินพื้นบ้าน”

ในวันเดียวกัน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนแต่ละจังหวัดคัดสรรและนำเสนอให้ลงมติ ผลมติเป็นเอกฉันท์ให้นายธนวัฒน์ ราชวัง เป็นนายกสมาคมคนแรก โดยกำหนดวาระการบริหารคราวละ 3 ปี พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่จะเข้ามาบริหารสมาคมฯ และดำเนินการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายต่อไป

หลังได้รับความไว้วางใจ นายธนวัฒน์ ราชวัง กล่าวเปิดใจว่า วันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีของเมืองล้านนาที่จะได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศิลปะในเรื่องของกลองและการแสดงล้านนา นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องขับเคลื่อนคือการขึ้นทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น นำกลองทุกประเภทที่เป็นของล้านนามาจดทะเบียนให้ถูกต้อง และการรวบรวมกลองและการแสดงของล้านนาจากทุกจังหวัดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอดีตที่สูญหายไปนำมาปัดฝุ่นฟื้นฟูให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและอนุรักษ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น