รับมอบเงินบริจาค โครงการ “ชาวราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจซับน้ำตาภัยใต้”

ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “ชาวราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใจซับน้ำตาภัยใต้” จากการดำเนินกิจกรรมของสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น