“ประสงค์” ลงพื้นที่เกษตรอ.สันกำแพง ดูของจริง

สมกับเป็นเกษตรยุคใหม่ที่รู้จักการเปลี่ยนแปรงและปรับปรุงทำการเกษตร ที่ที่หมดจากการปลูกข้าวก็เปลี่ยนนาข้าวมาปลูกพืชครบวงจรใช้น้ำน้อย ทำอย่างไรถึงสำเร็จไปดูกัน ที่สวนพืชไร่สวนผสมครบวงจรของนางจินตนา กันทะวงศ์ “บ้านบวกค้าง” หมู่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.บุษรา แก้วสม หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง น.ส.พีรดี เหมวิรัช พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอสันกำแพงและคณะให้การต้อนรับ

จากนั้นได้พาคณะได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการ ทางด้านนางแจ่มจันทร์ เกษตรอำเภอสันกำแพงที่เป็นจุดของการเปลี่ยนแปรงการเกษตรยุคใหม่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการรอคอยในการปลูกพื่ช จึงคิดค้นการปลูกพืชทางการเกษตรใหม่ๆเพิ่มขึ้นในช่วงว่างของพื้นที่ ก็มี ไร่พืชผสมใช้น้ำน้อยของ นางจินตนา ซึ่งปลูกพืชครบวงจรเป็นพืชล้มลุกทุกชนิดซึ่งมีตลาดรองรับอยู่แล้วประมาณ 4 ไร่ ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าวเป็นพืชผักเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ระบบน้ำหยด (น้ำน้อย) และเทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดินของเกษตรกร smart farmer นับว่าเป็นเกษตรกรที่มีความสามารถมาก ที่สามารถแก้ไขการขาดแคลนน้ำ และหันมาใช้ระบบการใช้น้ำน้อยได้ ในช่วงฤดูร้อนได้นี้

ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ อ.สันกำแพง ในเรื่องเกษตรยุคใหม่ พร้อมกันนั้นยังเปิดให้เป็นที่ศึกษาและดูงานของหลายๆหน่วยงานอีกด้วย ใครที่สนใจจะมาดูงานเพื่อนำไปทำตาม ทางนางจินตนา กันทะวงศ์ นักเกษตรพัฒนา ยินดีให้ความรู้ พร้อมที่จะส่งเสริมหลายๆคน ที่สนใจในด้านการเกษตรตัวจริง

[email protected]
ท.ลุงเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น