คว้ารางวัล งานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

นักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท Food for Fitness พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ณ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร และห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น