สสจ.ชม.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ GREEN & CLEAN Hospital

สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการมูลฝอยภายใต้กิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระหว่างวันที่ 9 -10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ โดยมี นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุม

นายสันติ จันทร์ทิพย์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งมลพิษทางอากาศ หมอกควัน นํ้าเสีย สิ่งปฏิกูลมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ สารเคมีกำจัดแมลง สารเคมีกำจัดวัชพืช ภัยธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของเมือง การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ลงมติเห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยแผนระยะสั้น ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ให้ทุกจังหวัดเป็นจังหวัดสะอาดตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี

โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย การใช้ซํ้า และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศให้ลดลงร้อยละ 5 จากปี พ.ศ. 2559 โดยเน้นการคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้อง ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital โดยให้โรงพยาบาลมีการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1 G : Garbage คือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์

จากขยะและสิ่งปฏิกูล ด้วยหลักการ 3Rs 2R : Rest room คือ การจัดการส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะอย่างถูกต้อง 3 E : Energy คือ ลดการใช้พลังงานและมีการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพและชีวมวล รวมทั้งลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 4 E : Environment คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเอื้อต่อสุขภาพ โดยเน้นหลัก 5 ส. จัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น และ 5 N : Nutrition คือ การจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ของกรมอนามัย รวมถึงมีการรณรงค์ดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง เพื่อลดการใช้สารเคมี

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ GREEN & CLEAN Hospital เป็นตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขปี 2560 ที่มุ่งเน้นให้ทุกโรงพยาบาลมีการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เพื่อพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ C – L – E – A – N ดังนี้ C : Communication มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ L : Leader มีการสร้างบทบาทนำเพื่อเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน E : Effectiveness มีการดำเนินงานให้บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ A : Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกอย่างมีส่วนร่วม N : Networking ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานและขยายสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และ อาชีวอนามัย การบริหารจัดการมูลฝอยภายใต้กิจกรรม GREEN & CLEAN Hospital

ทั้งนี้ ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานอนามัยส่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 110 คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ / สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ / ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

คาดหวังว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรผู้ป่วยและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบสถานบริการลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีมีความตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นแบบอย่างการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการลดโลกร้อนและการจัดการองค์กรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น