เปิดโครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2560

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง โดยจัดกิจกรรมอบรมแกนนำชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวนโยบายของภาครัฐในการลดปริมาณมูลฝอยในครัวเรือน ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการลดปริมาณมูลฝอยในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น