ออกกฎห้ามเผาป่า เพื่อลดหมอกควัน ผู้ว่าฯส่งหนังสือ ทุกอำเภอกวดขัน

เฝ้าระวังไฟป่า……….นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ ได้เป็นประธาน ปล่อยแถวหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน กำนัน ผญบ. อาสาสมัครป้องกันไฟป่า ที่หน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันเกิดขึ้นในพื้นที่

เชียงใหม่ออกกฎเข้ม ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” หากพบการฝ่าฝืนมีโทษหนัก พร้อมตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะหลายพื้นที่เริ่มตื่นตัว จัดกิจกรรมรณรงค์ 60 วันหยุดการเผาลดหมอดควันแล้ว โดยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ให้ประชาชนชาวบบ้านรับรู้และช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่า หรือการลักลอบเผา คาดหวังให้ปีนี้มีปัญหาหมอกควันลดน้อยลงจากปีก่อนๆ แม่ออนรณรงค์ป้องกันไฟป่า

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 เรื่อง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559-20 กุมภาพันธ์ 2560 อยู่ในขั้นตอนการป้องกัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ รวมทั้งให้ไปดูความเหมาะสมเรื่องการชิงเผา และทำแนวกันไฟตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และได้มีการกำชับเด็ดขาดว่า ในระหว่างที่มีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วย และประชาชนทุกพื้นที่ห้ามเผาโดยเด็ดขาด

ขั้นตอนที่ 2 ในช่วงการรับมือ ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์–20 เมษายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” โดยตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ รับแจ้งเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-112236 และ หมายเลข 191 จัดชุดลาดตระเวน และชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันที หากมีผู้ฝ่าฝืนก็จะบังคับใช้กฎหมายลงโทษอย่างเฉียบขาด โดยตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิด รายละ 5,000 บาท

ส่วนขั้นตอนสร้างความยั่งยืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน เป็นต้นไป ถึงแม้จะพ้นระยะเวลาประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดไปแล้ว หากผู้ใดต้องเผา หลังวันที่ 20 เมษายน 2560 ก็ยังต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อนทุกครั้งเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่งไม่ให้ลุกลาม และไม่ให้มีปัญหาเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่เหนือเขื่อน อ่างเก็บน้ำทุกแห่ง เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์หลากหลาย

ด้านสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อลดและกำจัดเศษวัชพืชที่เหลือจากการเกษตร โดยจะเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ประชาชน พร้อมกับลงสำรวจพื้นที่ กราวเช็คจุดที่มี Hotspot เกิดขึ้น พื้นที่ที่มีการเผาในที่โล่ง เพื่อดำเนินการตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเข้มงวด รวมถึงจุดที่มีการก่อสร้าง หรือมีรถบรรทุกดิน หรือ มีเหตุก่อความรำคาญ ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป

ขณะที่ทาง นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ “60 วัน หยุดการเผา เราทำได้ เพื่ออมก๋อยไร้มลพิษหมอกควัน” ที่สนามกีฬา วัดยางเปียง ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.30 (ปางโอ้งโม้ง) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.37 (ยางเปา) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 พร้อมส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ม่อนจอง และประชาทุกภาคส่วนในอำเภออมก๋อย ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

โอกาสนี้ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าใน 5 หมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 120 คน ตามประกาศกรมป่าไม้ พร้อมมอบคู่มือการจัดตั้งเครือข่าย คู่มือการจัดตั้งธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ให้กับเครือข่ายสร้างความเข้าใจและขยายสู่คนในชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.30 (ปางโอ้งโม้ง) หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.37 (ยางเปา) ได้จัดวิทยากรครูป่าไม้ให้ความรู้ด้านไฟป่าให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในวันเดียวกันนี้ ที่บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันไฟป่า พื้นที่อุทยานดอยสุเทพ–ปุย และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างเครือข่าย “อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ–ปุย” โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ รัฐหนุนชุมชน ภาคเอกชนหนุนชุมชน ชุมชนหนุนชุมชน ชุมชนหนุนเครือข่าย เครือข่ายสานต่อนโยบายรัฐ สร้างมิติความร่วมมือที่สำคัญ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ (อะ-จะ-ละ-บุน) รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครเครือข่าย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมกว่า 500 คน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนัก มีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเป้าหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2560 ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่สุเทพ–ปุย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ Buffer Zone ในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบกองทุนเฝ้าระวังไฟป่าและกองทุนการจัดการขยะชุมชน กิจกรรมทำแนวกันไฟ ระยะทาง 23 กิโลเมตร พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการบริหารจัดการทุนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทางนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า(Kickoff) อำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ออน โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.23(ดอยสะเก็ด) หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่่าภาคเหนือที่ 1 สถานีควบคุมไฟป่าห้วยฮ่องไคร้-ขุนแม่กวง เทศบาลตำบลลวงเหนือ ทหารชุดปฏิบัติการบ้านป่าสักงาม ครูและนักเรียนบ้านป่าสักงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ

จากนั้นได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2560 ที่บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่กวง บ้านป่าสักงามหมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด และจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสักงาม เกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบ และอันตรายจากหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม

สำหรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจุดความร้อน หรือฮอทสปอต จำนวน 23 จุด ทำให้ในปี 2560 มีจำนวนจุดความร้อนสะสมทั้งสิ้น 38 จุด ซึ่งน้อยกว่าปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนค่า PM 10 ของจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละวัน อยู่ที่ 62 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร มีเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศ 60 วัน ห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งจะมีการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มข้น พร้อมได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้อย่างจริงจัง

เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 9 ก.พ.60 ที่ในศูนย์ราชเฉลิมพระเกียรติฯที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีการปล่อยแถวรณรงค์งดเผาป่า หรือ งดเผาทุกชนิดในที่โล่ง โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานปล่อยแถวในครั้งนี้ ทาง พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผกก.สภ.สันกำแพง ได้นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมขบวนปล่อยแถว นายพีระศักดิ์ ธีรบดี ปลัดอาวุโส ได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ป่าไม้หน่วยดับไฟป่า ทหาร มทบ 33 กำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้านนักเรียนในอำเภอสันกำแพง ผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 1,000 คนมาร่วม ปล่อยแถวในครั้งนี้

ทางด้านนายอนุพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง ได้เปิดเผยว่า ในอำเภอในสันกำแพง ที่มีพื้นป่าเขามีอยู่ 3 ตำบล คือ ต.ห้วยทราย ต.ร้องวัวแดง และ ต.ออนใต้ ที่เหลืออีก 7 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่ราบ ได้สั่งให้ทางปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ที่เกี่ยวข้อง งดเผาโดยเด็ดขาดตามระยะที่ทางจังหวัดได้กำหนดมา ผู้นำท้องถิ่นต่างๆ ได้นำอุปกรณ์ในการดับไฟมาร่วมการปล่อยแถวพร้อมทางปกครองท้องถิ่นได้นำรถดับเพลิงทั้ง 10 เทศบาล พร้อมที่จะปฏิบัติหากพบใครเผาให้จับกุมมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทันที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ส่วนทางอำเภอแม่ออน ซึ่งเป็นเขตติดต่ออำเภอสันกำแพง ได้มี น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอแม่ออน เชียงใหม่ เป็นประธานการรณรงค์การปล่อยแถวป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอแม่ออน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ออน ซึ่ง น.ส.ภัทราพร นายอำเภอแม่ออน ได้เปิดเผยว่า ได้การประชุมชี้แจง ซักซ้อมมอบภารกิจโดยยึดพื้นที่ความรับผิดชอบเป็นหลัก ในการสนธิกำลังชุดปฏิบัติการดับไฟป่า โดยมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร มทบ.33 กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดับไฟประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 300 คน ในการปล่อยแถวณรงค์ในครั้งนี้ ซึ่งในพื้นที่เป็นป่าไม้ภูเขาสูงทั้ง 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิดไม่มีการเผาป่าหรือเผาทุกชนิดเพื่อไม่เกิดหมอกควันเป็นพิษในอากาศและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นภายในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดได้กำหนดระยะเวลา ห้ามเผาเด็ดขาด 20 ก.พ.ถึง 20 เม.ย.นับตั้งขณะนี้เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น