พิงคนาคร สภาอุตฯ ร่วมลงนาม ยกระเพิ่ม ศุกยภาพ

ลงนาม……….นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ นางสาวอำไพ ไชยพิจิตร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือเขต 1) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อช่วงเย็น เวลา 18.00 น.วันที่ 9 ก.พ.60 นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ นางสาวอำไพ ไชยพิจิตร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือเขต 1) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของหน่วยงานสอดคล้องกันและสามารถสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน จึงได้ร่วมกันกำหนดแนวทางที่จะดำเนินภารกิจร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้เกิดการยกระดับเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยภาคเหนือตอนบนให้เกิดมูลค่าสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

โดยหลังจากการลงนามในครั้งนี้แล้ว ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันดำเนินงานภายใต้กรอบการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ วางแผน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในทุกมิติแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกทั้งพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ต่อไป

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีการบริหารแบบประชารัฐ คือ มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สังคมและชุมชน ในลักษณะพาดผ่านสายงานไปสู่เป้าหมายแผนงานโครงการร่วมกันที่ไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ ที่จะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามพันธกิจให้ไปสู่ภาพความสำเร็จของสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ โดยพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้เป็น The world class destination of Lanna Eco MICE และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ยังมีบทบาทเป็นแกนหลักในการให้บริการสาธารณะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการศูนย์ประชุมฯ เพื่อรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE โดยวางตำแหน่งเป็น Lanna Eco MICE อีกทั้งเป็นแกนหลักในการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่กระจายรายได้สู่สังคมและชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น