ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูง

ศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มช. และคณะ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น