งานศึกษา ค้นคว้าอิสระ และการวางแผนการทำวิจัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภญ. อรัรญญา มโนสร้อย อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเป็นผู้ก่อตั้ง ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงามมาโนเซ่ ให้คำปรึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เรื่อง งานศึกษาและค้นคว้าอิสระ ขอทุนวิจัยจาก ITAP/สวทช และการวางแผนการทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยโซวอน ประเทศเกาหลี ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นและ ประเทศฟิลิปปินส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น