18 ก.พ.60 ขนส่งเชียงใหม่บริการต่อภาษีรถ อ.พร้าว

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ต่อภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. โดยเจ้าของรถสามารถไปยื่นชำระภาษีล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุภาษีได้  90 วัน โดยแนบใบคู่มือจดทะเบียนหรือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนและกรมธรรม์ประกันภัย ตาม พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถมาแสดงด้วย ทั้งนี้หากเป็นรถยนต์ ถ้ามีอายุใช้งานเกิน 7 ปีและรถจักรยานยนต์ใช้งานเกิน 5 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-5327-8265 และ 08-1721-7999 นับว่าขนส่งเชียงใหม่อำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าของรถยนต์ในอำเภอพร้าวที่จะมีการไปรับต่อภาษีให้ถึงที่ ก็ต้องนำเอาเอกสารต่างๆเตรียมไปให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียเวลาในการต่อภาษี

ร่วมแสดงความคิดเห็น