เทศบาลเมืองแม่โจ้ นำร่องการบริหารจัดการขยะโดยไส้เดือน ผนึกกำลังกับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ เพื่อจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เปิดเผยถึงโครงการลงนามความร่วมมือ ภายใต้โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารในระบบอินทรีย์ กับศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยา ลัยแม่โจ้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 10.64 ล้านบาท โดยมหาวิทยา ลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพหลักและทำงานบูรณาการ ร่วมกับ เทศบาลและ อบจ. รวม 14 แห่งในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยได้นำร่องที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเมื่อโครงการนี้บรรลุ จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน สามารถแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้จะใช้ส่งเสริมการผลิตพืช ในระบบอินทรีย์ได้จำนวนมาก รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก และถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนด้วยไส้ เดือนดิน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ดำเนินงานเป้าหมายต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเข้าศึกษาดูงานต่อไป โดยในเดือนพฤษภาคม จะได้ลงพื้นที่ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น